هنرستان کشاورزی شهید بهشتی شهرستان بم
هنرستان کشاورزی دارالفنون طوس شهرستان بم 
قالب وبلاگ
نويسندگان
 
 

۱- کار خازن در دلکو عبارت است از ......................

 الف) جلوگیری از خال زدن پلاتین                        ب) جلوگیری از سوختن چکش برق

 ج ) مانع رد شدن برق زیاد از دلکو                        د) مانع رد شدن آمپر زیاد از دلکو

 

۲- پس از برقو زدن سیلندر از چه نوع رینگی استفاده می شود؟

 الف) اندر سایز            ب) اور سایز                   ج) استاندارد                 د) رینگ فشاری

 

۳- میل بادامک در تراکتور مسی فرگوسن ...............................

الف) 6 بادامک دارد                                                ب) دنده هلزونی دارد

ج) دایره خارج از مرکز دارد                                         د) محور ثابتی ندارد

 

 ۴- کورس پیستون یعنی ........................

الف) فاصله نقطه مرگ بالا تا نقطه مرگ پایین           ب) فاصله نقطه مرگ بالا تا کف پیستون

ج) فاصله نقطه مرگ پایین تا کف پیستون                 د) فاصله نقطه مرگ پایین تا زیز پیستون

 

 ۵- فیلتر گازوئیل در تراکتور رومانی ....................

الف) بین پمپ مقدما تی و لوله های فشار قوی قرار دارد

ب) بین پمپ مقدماتی و شیر باک قرار دارد

ج) بین پمپ انژکتور و پمپ مقدماتی قرار دارد

د) بین باک و پمپ انژکتور قرار دارد

 

 ۶- هنگام استفاده از پدال قفل دیفرانسیل باید ....................

الف) زمانی که قفل درگیر است پدال کلاج نیز درگیر باشد        

ب) زمانی که قفل درگیر است تراکتور باید خلاص باشد

ج) اول کلاج می گیریم وبعد قفل را درگیر می کنیم

د) اول کلاج را آزاد کرده وبعد قفل را درگیر می کنیم

  

 ۷- در مورد سیستم هشدار دهنده صافی هوا کدام گزینه کامل تر است؟

الف) روی تراکتور رومانی وجود دارد                              ب) روی تراکتور فرگوسن وجود دارد

ج) روی صافی نوع روغنی وجود دارد                             د) روی صافی نوع خشک وجود دارد

 

۸- هنگام جازدن لاستیک برروی رینگ عقب آج های روی لاستیک چگونه باید باشد ؟

الف) از دید ناظر جلوی تراکتور باید به شکل 7 باشد                      

ب) ازدید ناظر عقب تراکتور به شکل 8 باشد

ج)  فرقی نمی کند                                                                 

د)  بستگی به نوع استفاده از تراکتور دارد

 

۹- آچار ترک متربرای ................. استفاده میشود.

الف) بستن پیچهای بزرگ                                              ب) برای بستن پیچهای دنده ریز

ج) برای بستن پیچها با گشتاور مشخص                           د) برای بستن پیچها با گشتاور کم

 

۱۰- کدام مورد جزء پیامدهای وجود پیلسه زیر پوسته یاتاقان در موقع بستن میل لنگ نیست ؟

الف)روان وسفت چرخیدن میل لنگ                            ب)سفت چرخیدن میل لنگ

ج) سوختن یاتاقان                                                   د) خوب انجام نشدن روغن کاری یاتاقان

  

۱۱- کدام کزینه جزء وظایف فلایویل نمیباشد ؟

الف) تکیه گاه سر شافت کلاچ                              ب) به عنوان صفحه اصطکاکی با صفحه کلاچ

ج) یک نواخت کننده دوران میل لنگ                       د) کاهش اصطکا کهای موتور

 

 ۱۲- تفاوت بوش خشک وتر چیست ؟

الف) بوش خشک ضخیم تر از بوش تر است             

ب) تمامی بدنه بوش تربا  بدنه سیلندر در ارتباط است

ج) بوش ترنسبت به گرما حساس تراست                          

د) قسمتی از بدنه بوش خشک با آب در ارتباط است

 

۱۳- متداولترین ترتیب احتراق در موتورهای چهار و شش سیلندر به ترتیب کدام است ؟

الف) 1234و123456                                                             ب) 1342 و153624

ج) 1243 و153642                                                                د) 1423 و 135264

 

۱۴- انتهای میل لنگ را ........... می نامند .

الف) فلایویل                           ب) لنگری                       ج) فلانش                         د) پولی

 

۱۵- برای پیاده کردن اویل پمپ تراکتور ...........................

الف) کارتر را باز می کنیم .                                        ب) پایه فیلتر روغن را باز می کنیم .

ج) رادیاتور روغن را باز می کنیم .                                د) موتور را پیاده می کنیم .

 

۱۶- درمورد باطری کدام  گزینه صحیح است؟

الف) هنگام شارژباطری درب خانه های باطری باید بسته باشد

ب) صفحات مثبت باطری از سرب می باشد

ج) در صورت کم بودن آب باطری   باید آب مقطر اضافه نمود

د) باطری توسط برق متناوب شارژ می شود

 

۱۷- تابدار بودن سر سیلندر چگونه کنترل می شود ؟

الف) با خط کش – بصورت قطری بر روی محد وده  تک تک سیلندرها

ب) با کولیس – یا محاسبه اختلاف ضخامت ها

ج) با خط کش فلزی و فیلر – بصورت قطری بر روی کل سرسیلندر

د) با کولیس و فیلر – بصورت قطری بر روی کل سر سیبلندر

 

۱۸- کدام گزینه جزء عوامل کاهش مقدار روغن نیست ؟

الف) لقی بین ساق و راهنمای سوپاپ                       ب) سائیدگی پوسته یا تاقانهای میل لنگ

ج) سائیدگی سیلندر و رینگهای پیستون                      د) زیاد بودن مقدار روغن موتور

 

 ۱۹- جفت نبودن ترمزها در هنگام رانندگی در جاده باعث ...................... می شود .

الف) نگرفتن ترمزها                                          ب) چپ شدن تراکتور                

ج) خرابی سیستم ترمزها                                   د) قطع شدن هیدرولیک ترمزها

 

 ۲۰- در مورد سیم کشی های کوئیل کدام گزینه درست است ؟

الف) مثبت کوئیل به پلاتین وصل می شود                        

ب) منفی کوئیل به پلاتین وصل می شود

ج) بر جک کوئیل به پلاتین وصل می شود                         

د) برق منفی باطری به منفی کوئیل وصل می شود

 

 ۲۱- برای سوار کردن رینگ نو بر روی پیستون باید دهانه رینگ را .............. اندازه گیری کنیم ؟

الف) در پائین ترین نقطه کاری رینگ در سیلندر                   

ب) بعد از جا زدن پیستون در سیلندر

ج) بعد از سوار کردن رینگ بر روی پیستون                         

د) در بالاترین نقطه کاری رینگ در سیلندر

 

 ۲۲- وجود شیار بر روی حدیده چه عیبی دارد ؟

الف) عمل روغن کاری میسر می شود                                  

ب) امکان شکستن حدیده افزایش می یابد

ج ) امکان ماندن براده بین دنده ها از بین می رود           

د) ایجاد زاویه براده برداری می کند

 

 ۲۳- چکه کردن آب از مجرای روی پوسته محور واترپمپ  نشانه چیست؟ 

الف)خرابی وخوردگی آب پخش کن                                     

ب)خرابی فیبر فنر (کاسه نمد) واترپمپ

ج) افزایش فشار داخل سیستم خنک کننده                    

د) پاره گی در جنت رابط رادیاتور

 

۲۴- کدام گزینه جزء عیوب سوپاپ نمی باشد ؟

الف) کشیدگی ساق سوپاپ                                   ب) هم مرکز نبودن ساق و سر سوپاپ

ج) کج بودن ساق سوپاپ                                         د) سوختن لبه های سوپاپ

 

۲۵- معمولا" محل فشنگی روغن ............................  می باشد .

الف) قبل از اویل پمپ                                                     ب) بر روی سر سیلندر

ج)   بر روی کانال اصلی روغن                                           د) بعد از فیلتر روغن

 

 ۲۶- موقعی که پدال گاز یک موتور رومانی را می فشاریم .......................... .

الف) مقدار باز شدگی سوپاپ ها را افزایش می دهیم                        

ب) سرعت حرکت پلانجر های پمپ را زیا د مبکنبم

ج) باعث افزایش سرعت گا ورنر می شویم                            

د) پلانجرهای پمپ را می چرخانیم .

 

۲۷- موتور چهار زمانه با دور 1800  دور بر دقیقه کار می کند در هر ثانیه سوپاپ دود سیلندر 3 آن چند بار باز می شود ؟

الف) 18 بار                ب) 5/7 بار                        ج) 12 بار                    د) 15 بار

 

 ۲۸- سیکل احتراق یعنی ..........................

 الف) حجم جابجایی                           ب) همان چهار مرحله اصلی موتور

 ج) ترتیب احتراق                                 د ) حجم مفید

 

۲۹- کدام یک از موارد زیر جزء متعلقات سر سیلندر نیست ؟

 الف) میل اسبک                ب) سوپاپ                      ج) میل تیپت              د) سیت سوپاپ

 

۳۰- وظیفه کونل در موتور بنزینی عبارت است از ...................

 الف) کنترل برق دینام                                             ب) بالا بردن آمپر استارت

 ج) بالا بردن ولتاژ جرقه شمع                                    د) جلوگیری از خال زدن پلاتین

 

۳۱- کنترل لقی طولی میل لنگ در یک موتور .............................

الف) توسط بغل یاتاقان انجام می شود                       ب) توسط پیچ و مهره کنترل می شود

ج) توسط فلایویل انجام می شود                                د) توسط پیچ شاتون کنترل می شود

 

۳۲- جسمی که در نمای روبرو مثلث در نمای سطحی دایره و در نمای جانبی مثلث است ؟

الف) مخروط                    ب) کره                       ج) مثلث                          د) مکعب

 

 ۳۳- جهت آبندی اتصالات لوله های سیستم سوخت رسانی از .............. استفاده می شود ؟

 الف) واشر مسی                                     ب) واشر آلومینیوم و مسی                     

 ج) واشر فولادی                                        د) اورینگ

 

 ۳۴- تک پدال کردن ترمز جهت ..................

 الف) دور زدن در محیط کم است                                ب) دور زدن در محیط زیاد است

 ج) دور زدن در جاده خاکی است                                 د) دور زدن در جاده آسفالت است

 

۳۵- ظریف یا خشن بودن سوهان بستگی ......................

الف) اندازه اسمی سوهان دارد               

ب) یک یا دو آجه بودن سوهان دارد

ج) جنس سوهان دارد                                   

د) تعداد آج در یک سانتیمتر از طول سوهان دارد

 

۳۶- کدام ترکیب گازی معمولا" بیشتر در جوشکاری با گاز کاربرد دارد ؟

الف) ترکیب اکسیژن و هیدروژن                            ب) ترکیب اکسیژن و استیلن

 ج) ترکیب اکسیژن و گاز شهری                              د) ترکیب هیدروژن و استیلن

 

۳۷- در شرایط یکسان  گرانروی روغن 50 ....................  از گرانروی روغن 20 است.

 الف) کمتر                                                        ب) بیشتر

 ج) به درجه حرارت هوا بستگی دارد                       د) به نوع سیستم روغن کاری بستگی دارد

 

 ۳۸- سوپاپ فشاری درب رادیاتور زمانی عمل می کند که ......................

 الف) موتور سرد می شود                                         ب) موتور خاموش شد – باز می شود

 ج) موتور داغ کند                                                       د) موتور روشن شد – بسته می شود

 

۳۹- ارتفاع مناسب گیره برای کار کردن باید ......................... باشد .

الف) از کف کارگاه تا روی گیره 80 سانتیمتر باشد         

ب) از روی میز کار تا آرنج  5 تا8 سانتیمتر باشد

 ج) از روی گیره تا آرنج 5تا8 سانتیمتر باشد                           

د) از زمین تا روی میز کار 80 سانتیمتر باشد

 

۴۰- هنگام تعویض فیلتر هیدرولیک کدام گزینه اشتباه است ؟

الف) تراکتور باید حتما" گرم باشد                                 

ب) جلوی تراکتور در سر بالایی قرار گیرد

ج) در پوش بغل تراکتور باید باز شود                          

د)  فیلتر باید سر 250 ساعت عوض شود

 

 ۴۲- روغن پمپ با د تراکتور رومانی از ................ تامین و برگشت آن به ....................... میباشد .

الف) کارتر پمپ – کارتر پمپ                                 ب) پایه فیلتر – سینی جلو

ج) پایه فیلتر – کارتر پمپ                                      د) رادیاتور روغن – کارتر

 

۴۳- در موتور دو زمانه بنزینی مراحل ....................... طی یک حرکت پیستون انجام می شود .

الف) مکش و تراکم و انفجار                                              ب) مکش و انفجار و تخلیه

ج) مکش و تخلیه                                                             د) انفجار و تراکم 

 

۴۴- کمپرس سنج ...........................

الف) برای اندازه گیری فشار خروجی دود است 

ب) برای اندازه گیری فشار مکش هوا است

ج) برای اندازه گیری فشار داخل سیلندر هنگام تراکم است

د) برای اندازه گیری فشار داخل سیلندر هنگام پائین آمدن پیستون است .

 

 ۴۵- کار دلکو در یک موتور دیزلی چیست؟

الف) درموتور دیزلی دلکو وجود ندارد                           ب) افزایش آمپر برق

ج) افزایش ولتاژ و آمپر برق                                         د) تقسیم برق بین شمع های موتور

 

۴۶- در صورت کفتراشی مکرر سر سیلندر چه عیبی بوجود می آید و چگونه جبران می شود ؟

الف) اطاق احتراق کوچک شده و سر سیلندر باید تعویض شود .

ب) نسبت تراکم کم می شود و باید کورس پیستون زیاد شود .

ج) نسبت تراکم کم می شود و باید کورس پیستون کم شود .

د) نسبت تراکم زیاد می شود و باید واشر سر سیلندر اضافه کرد .

 

۴۷- رینگها بر روی پیستون هنگام تراکم ...................................  چسبیده اند .

الف) به سیلندر و لبه پائینی جارینگی                         ب) به پیستون و لبه بالایی جارینگی

ج) به سیلندر و لبه بالایی جارینگی                             د) به پیستون و لبه پایینی جارینگی

 

 ۴۸- تعریف گام پیچ در سیستم منریک چیست ؟

الف) تعداد دنده در یک اینچ از طول پیچ              ب) اندازه اسمی پیچ

ج) قطر خارجی دنده                                       د) فاصله دو نقطه مشابه روی دو دنده مجاور

 

۴۹- نشانه سالم بودن کوئیل این است که اگر هنگام ....................... را به بدنه موتور نزدیک کنیم جرقه آبی زنگ بزند.

الف) باز شدن پلاتین – وایر وسط کوئیل                     ب) بسته شدن پلاتین – وایر وسط کوئیل

ج) بسته شدن پلاتین – وایر منفی کوئیل                   د) باز شدن پلاتین – وایر منفی کوئیل

 

۵۰- کدام گزینه جزء پیامدهای وجود املاح در آب نمی باشد ؟

الف) ایجاد باطری تر و پدیده خوردگی                                                                 

ب) گرفتگی مجاری آب

ج) انباشتگی و افزایش سرعت حرکت آب در سیستم                                    

د) تشکیل رسوب و عایق حرارتی

 

 ۵۱- گیج روغن هیدرولیک و روغن دیفرانسیل تراکتور رومانی کجاست  ؟

 الف) روی در پوش فیلتر هیدرولیک – بغل صندلی راننده

 ب) روی در پوش فیلتر دیفرانسیل – روی در پوش فیلتر هیدرولیک

 ج) روی در پوش فیلتر هیدرولیک – روی در پوش فیلتر هیدرولیک

 د) روی در پوش پمپ هیدرولیک – روی در پوش پمپ هیدرولیک

 

 ۵۲- در صورتیکه نمای روبرو و بالای جسمی مستطیل باشد آن جسم ..................  میباشد .

 الف) منشور مثلث القاعده                                         ب) منشور مسدس القاعده

 ج) مکعب مستطیل                                                    د) مکعب

 

۵۳- زاویه همپوشانی سوپاپ ها یعنی مقدار زاویه چرخش میل لنگ که به ازای آن  ...............

الف) سوپاپ دود بسته است                                             ب) سوپاپ هوا بسته است

ج) عمل تخلیه و مکش ها با هم انجام می شود                    د) سوپاپ هوا با ز است

 

 ۵۴-  علت بگوش رسیدن صدای کوبش در موتور چییست ؟

الف) آوانس بودن موتور                                             ب) غنی بودن سوخت موتور

ج) ریتارد بودن موتور                                                  د) ضعیف بودن سوخت موتور

 

۵۵- پس از تراشکاری قطعات موتور کدام قطعه اندر سایز می شود ؟

الف) سیلندر                                                                 ب) پیستون

ج) رینگ پیستون                                                        د) پوسته یاتاقان

 

۵۶- در مورد مته کدام گزینه اشتباه است ؟

الف) دنباله مته های بزرگتر از 16 را مخروطی می سازند .

ب) فاز مته سطح تماس بدنه مته با بدنه سوراخ را کم می کنیم .

ج) فاصله بین دو شیار مته را جان مته می نامند .

د) قطر مته را می توان توسط کولیس بر روی دنباله مته اندازه گیری کرد .

 

 ۵۷- هنگام پیاده کردن موتور رومانی باید .........................

الف) اول شاسی را جدا کرد .                      ب) اول باید اکسل چرخ ها را از شاسی جدا کرد

ج) باید زیر اکسل جلو را بست                       د ) باک را باید از تراکتور جدا کرد

 

 ۵۸- نسبت دور میل لنگ به میل سوپاپ در تراکتور فرگوسن .....................

الف) یک به دو                   ب) دو به یک                    ج) یک به یک                    د) دو به دو

  

۵۹- در موقع روشن کردن موتور تراکتور رومانی بارل و پلانجر ......................

الف) در حالت ارسال حداقل سوخت                                 ب) در حالت ارسال حداکثر سوخت

ج) در حالت ارسال صفر                                                   د) در حا لت پا شش سو خت

 

 ۶۰- چرا قسمتی از یک الکترود بدون روپوش است ؟

الف) برای رنگ کردن به منضور شناسایی                ب) برای اندازه گیری قطر الکترود

ج) برای تشخیص جنس فلز الکترود                          د) برای قرار گرفتن در انبر جوشکاری

 

 

[ ۹۰/۰۹/۰۸ ] [ ] [ بنی اسدی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به عنوان وبلاگ رسمی هنرستان کشاورزی شهرستان بم شناخته میشود و مطالب آن با کمک هنر آموزان این هنرستان درج میگردد.

Email: mehdikargaran80@gmail.com

لینک های مفید
امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ